египет үсгийн тиг
/ хэл шинжлэл /
эртний шаантаг бичгийн хэлбэр