ДОТОРХ

1. Дотор буй - Гэр доторх чимээ намдлаа. С.Дашдэндэв. Улаан наран;


2. Дундах - Баян-Эрхтийн уулс доторх дэнж дээр хэдэн гэр барьж... С.Дашдэндэв. Улаан наран;
3. Хугацаан дахь, туршид - Өнгөрсөн дөрвөн жилийн доторх амьдрал. Н.Банзрагч. Зам.