ДОТУУРДАХ

Хэтэрхий дотуур болох: дэгээ дотуурдах (дэгээ дутуудах), арай дотуурдах дэлгэрэнгүй...

дэгээ дотуурдах дэгээ дутуудах
арай дотуурдах наагуурдах