ДОТУУРЛАХ

Дотуур болгон үзэх, дотночлох: дотуурлан ярих (аминчлан ярих), сэтгэлдээ дотуурлах дэлгэрэнгүй...

дотуурлан ярих аминчлан ярих
сэтгэлдээ дотуурлах дотночлон бодох