ДОТУУРХАХ

Дотуурлан үзэх, дотнолох: дотуурхах гадуурхах [хоршоо] (бусдыг алагчлан үзэх) - Алийг нь дэлгэрэнгүй... Жангар.

дотуурхах гадуурхах бусдыг алагчлан үзэх