ДОХИГОР

Өндөр нарийхан, бөхгөр: дохигор урт мод (нахийж бөгтийсөн урт мод), дохигор мохигор дэлгэрэнгүй...

дохигор урт мод нахийж бөгтийсөн урт мод
дохигор мохигор дохийж мохийсон юм