ДОТУУРЧЛАХ

Дотночлон үзэх, итгэлтэй хүнээр үзэх: дотуурчлан толилох (аминчлан үзэх) - Хайртай хэмээгч дэлгэрэнгүй... Зуун билиг.