ДОХИГО :

дохиго хийх (дохигор юмны хөдлөх), дохиго дохиго хийх (дохигонох).

дохиго хийх дохигор юмны хөдлөх
дохиго дохиго хийх дохигонох