ДОТНОЧИРХОХ

Бусдаас илүү дотно элгэмсүү байх, дотно гэдгээ илэрхийлэх.