ДОТОГШ

1. Гадагшийн эсрэг утга, дотор тал руу: дотогш орох (байшин гэр юм уу, юмны гүн рүү орох) - Насны дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., дотогш харах (дотор тал руу харах), дотогшоо чихэгдэх (дотор тал руугаа цөмрөх), дотогшоо хатгах (чээж, хэвлий рүү хатган өвдөх), хөрөөний ирийг дотогш харуулах (хөрөөний ирийг өөрийн буй тал руу харуулж тавих), гадагш дотогш ~ дотогш гадагш [хоршоо] (гадна дотно, дотно гадна тийш) - Үүний дотор хөх эсийн чимэгт майхнаар дотогш гадагш хандуулан хоёр мөрөөр хормой шахалцаж буугаад ... В.Инжаннаши. Хөх судар;


2. Далд хийх, нуух: дотогш хийх (уут саванд хийх).

дотогш орох байшин гэр юм уу, юмны гүн рүү орох
дотогш харах дотор тал руу харах
дотогшоо чихэгдэх дотор тал руугаа цөмрөх
дотогшоо хатгах чээж, хэвлий рүү хатган өвдөх
хөрөөний ирийг дотогш харуулах хөрөөний ирийг өөрийн буй тал руу харуулж тавих
гадагш дотогш ~ дотогш гадагш гадна дотно, дотно гадна тийш
дотогш хийх уут саванд хийх