ДОТОГШДУУЛАХ

Хэтэрхий дотогш болгох: гэрийн хаяаг дотогшдуулах (ханын шийрийг хэтэрхий дотогш болгон барих).