ДОТОГШОО

Дотогш тийш - Тэр хоёрыг дотогшоо орвол урдаас нь халуун дүүгсэн жижиг өрөө угтав. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.