ДОТОГШДОХ

Хэтэрхий дотогш болох: зураас дотогшдох (зураас дотогш хэтрэх) - Энэ байгаа нь арай дотогшидсон дэлгэрэнгүй... Яриа.