ДОТНОЧЛОГДОХ

Дотнологдох - Эцгийн үеэс дотночлогдон ирсэн зальжуу Насан сайддаа ёс төрөө гүйцэтгэж байж өгүүлрүүн. дэлгэрэнгүй...