ДАДЛАГАЖУУЛАХ

Дадлагатай болгох; дадлага эзэмшүүлэх - Хил хамгаалах ажилд нэлээд дадлагажуулжээ. Ц.Уламбаяр. Хүний чанар.