ДАДШУУР

1. Зохих хийцэд нь урьдаас бодож боловсруулаагүй, гэрэл мэдрэмтгий эд;


2. Стандартын биш хүрээтэй, солих хэрэгслийг гэрэл зургийн аппаратад суурилуулдаг төхөөрөмж.