ДАДМАГХАН

Нэлээд дадмаг - Үсээ задлан илж гурав хуваан дадмагхан сүлжээд ар шил рүүгээ хаяв. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү.