ДАВАМГАЙРХАХ

Давуу, илүү байдалтай болох гэж оролдох: мэддэг чаддагаараа давамгайрхах (мэддэг чаддагаараа бусдаас дэлгэрэнгүй...