ДАВАМГҮЙ

1. Давахын аргагүй, давах нөхцөлгүй;


2. Давах дургүй байгаа: давамгүй харагдах (давъя гэж бодсон шинжгүй харагдах, давах итгэл найдвар дутмаг харагдах).