ДАВГИНАХ

1. Ам өрсөн дэмий юм ярих; чалчих: давгинасан яриатай хүн (дэмий яриатай хүн), давгинан дэлгэрэнгүй... (дэмий юм чалчих);


2. Даарч хөрснөөс эрүү давжганах: эрүү ам давгинах (даарч хөрснөөс эрүү ам эвлэхгүй болох, хавиралдах);
3. Олон нохой зэрэг зэргээр улин хуцах: давгинан хуцах (олуул улин хуцах);
4. Тогтворгүй байх, дав хийсэн зан байдал гаргах; явгинах.

давгинасан яриатай хүн дэмий яриатай хүн
давгинан ярих дэмий юм чалчих
эрүү ам давгинах даарч хөрснөөс эрүү ам эвлэхгүй болох, хавиралдах
давгинан хуцах олуул улин хуцах