ДАВГҮЙ

1. Дажгүй, боломжийн, муугүй: давгүй сайн (гайгүй сайн), давгүй явах (боломжийн сайн дэлгэрэнгүй...


2. Дав хийхгүй, ажиггүй: худлаа ярьчхаад давгүй суух (худлаа ярьчхаад ажиггүй суух) - Гэтэл тэр өдөр хэдэн гамин тэндээс чихэр дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил;

3. Хамаагүй, хамаарахгүй: манд давгүй хэрэг (бидэнд хамаагүй хэрэг).

давгүй сайн гайгүй сайн
давгүй явах боломжийн сайн явах
худлаа ярьчхаад давгүй суух худлаа ярьчхаад ажиггүй суух
манд давгүй хэрэг бидэнд хамаагүй хэрэг