ДАВАХ V

Хууль, ёсыг зөрчих, үл дагах; ёс зарлиг, хуулийн шийдвэрийг сөрөх: давж заалдах (анхан шатны шүүхийн дэлгэрэнгүй...

давж заалдах анхан шатны шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол, шийдвэр, магадлалын заалтыг эс зөвшөөрч, хоёрдугаар шатны шүүхэд хуульд заасан хугацаанд гомдол, эсэргүүцэл гаргах
зарлиг давах зарлигийг үл дагах
давах мэдүүлэх шийдвэрийг үл дагаж дээш заргалдах
Ижил үг:

ДАВАХ I

ДАВАХ II

ДАВАХ III

ДАВАХ IV