АЙМАГЧЛАХ

1. Аймаг болгон хуваах;


2. Аймгаар нь ялган үзэх, аймгаар ялгаварлах.