АЙМГАРХАГ

Аймгархах зантай, аймгийнхандаа илүү дотно хандах, тэднээрээ бахархах үзэл: аймгархаг хүн (аймаг дэлгэрэнгүй...