АЙМРААЧ

Аймардаг зантай: аймраач эмгэн (уймраа эмгэн).