АЙМСУУЛАХ

1. Хилэгнүүлэн уурлуулах;


2. З‎эмлүүлэх, буруушаалгах.