АЙМГАРХУУ

1. Аймгархах дуртай;


2. Аймгийг доршоосон нь, аймгийн дайны.