ДААДАЙ II:

хэлгүй даадай (а. Хүүхдийн шулганаан; б. Тодорхой мэдэгдэхгүй үг яриаг ёжилсон нь; в. Монгол хэл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДААДАЙ I