АЙЛСАГ

1. Ойр орчиндоо айлтай байх дуртай: айлсаг байх (ойр орчиндоо айлтай байх);


2. Айл хэсэх дуртай: айлсаг хүн (айл хэсэх дуртай хүн).

айлсаг байх ойр орчиндоо айлтай байх
айлсаг хүн айл хэсэх дуртай хүн