АЙЛСУУЛАХ

Хэд хэдэн айлыг нэг дор буулгах - Жалгын мухарт тарсан сууриудын малыг цөөлж урьдынх шиг айлсуулах хэрэгтэй дэлгэрэнгүй... С.Надмид. Харнүдэн.