АЙЛТГАГЧ
/ хүндэтгэл /

Айлтгал өргөх эзэн, айлтгах хүн: хамгийг айлтгагч (бүхнийг айлдагч) - Хамгийг айлтгагч чандмань дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа.