АЙЛСАХ

1. Хоёр буюу хэд хэдэн айл нэгэн газар ойр буух: айлсаж буух (ойртож буух) - Манайх Төмөр дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Тоглоом наадмын тэмцээнд зуузай холбон эн зэрэгцэж явах.