ГИЙР

Туухай: жигнүүрийн гийр (тодорхой жин бүхий моголцог төмөр), хүч тамирын гийр дэлгэрэнгүй...

жигнүүрийн гийр тодорхой жин бүхий моголцог төмөр
хүч тамирын гийр тамирчдын хэрэглэх хүнд жинтэй төмөр