хүч тамирын гийр
тамирчдын хэрэглэх хүнд жинтэй төмөр