ГИЙСГЭХ

Хөрөнгө, эд юмыг нь албаар талах, цөлмөх.