ГИЙРЭХ

Гийж ирэх: тэнгэр гийрэх (тэнгэр цэлмэх), сэтгэл гийрэх (сэтгэл онгойх, дэлгэрэнгүй...

тэнгэр гийрэх тэнгэр цэлмэх
сэтгэл гийрэх сэтгэл онгойх, тайвшрах