АЖИГ II
/ хуучирсан /

1. Отгийн дотор элдэв төрлийн албыг зарлан гаргуулагч, эрхлэн харгалзагч: ажиг зарлага [хоршоо] дэлгэрэнгүй...


2. Эрдэнэ шанзавын яаманд ялтан, хэрэгтэн, мэдээ сэлт хүргэгч зарлага.

Ижил үг:

АЖИГ I

АЖИГ III