ААДГАНАХ II

Хэдэрлэж сайрхах.

Ижил үг:

ААДГАНАХ I