ерөнхий чиг үүргийн яам

 гадаад хэрэг, санхүү, хууль зүйн яам