ЯАМГҮЙ

Яам байхгүй: яамгүй сайд (эрхэлсэн яамгүй боловч засгийн газрын гишүүн, төрийн сайд).