ЯАРАЛ

Яарах үйлийн нэр, яарвал зохих явдал: яарал сандрал [хоршоо] (яарсан сандарсан байдал), яарал дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (яарсан тэвдсэн байдал).

яарал сандрал

яарсан сандарсан байдал

яарал тэвдэл

яарсан тэвдсэн байдал