ЯАМАН

1. [хуучирсан] Ноёд, түшмэдийн хурж, төрийн алба шийтгэх газар; шанзавын яам: яам тамга [хоршоо] дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Зэрэг тушаал;
3. Аливаа нэг тухайлсан хэргийг хариуцсан улсын хэмжээний төвлөн захирах, төрийн захиргааны төв байгууллага - Магсаржавыг даруй ирж, цэргийн яамны дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., яамны орон нутгийн байгууллага (засаг, захиргаа, нутаг дувсгэрийн тодорхой нэг нэгжид үйл ажиллагаа эрхлэх ч тухайн нутгийн удирдлагад шууд харьяалагдахгүй, харин төв байгууллагад захирагдаж, түүний чиг үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллага), батлан хамгаалах яам (эх орны аюулгүй байдлыг хамгаалах, төрийн захиргааны төв байгууллага), гадаад хэргийн яам (гадаад орнуудтай харилцах асуудлыг голлон эрхлэх төрийн захиргааны төв байгууллага), ерөнхий чиг үүргийн яам (гадаад хэрэг, санхүү, хууль зүйн яам), чиглэлийн яам (ерөнхий чиг үүргийн яамнаас бусад яам);

4. Сайдын ажлын алба: элчин сайдын яам (а. Элчин сайд тэргүүтэй дипломат төлөөлөгчийн газар; б. Мөнхүү төлөөлөгчийн албан хэрэг дэлгэрэнгүй...