АГДГАР

Хүн, амьтны биеийн тагдгар богино буюу юмны охор байдал: агдгар биетэй (намхан тарган биетэй) - дэлгэрэнгүй...

агдгар биетэй

намхан тарган биетэй

агдгар тагдгар хүний бүдүүвтэр бөгөөд намхан тагдгар байдал