АГДЛАХ II

Хэр хэмжээнээс хэтэрсэн, хүчнээс давсан овор их буюу хүнд нүсэр юмыг шууд өргөж чадахгүй байх: бие дэлгэрэнгүй... (хэрээс хэтэрсэн хүнд нүсэр юмыг шууд өргөж болохгүй байх).

Ижил үг:

АГДЛАХ I