АГДУУН

1. Бузгай, сайн, зан сайтай: агдуун морь (сайн морь), агдуун хүү (бузгай хүү);


2. Чанга, лав, бодитой.

агдуун морь сайн морь
агдуун хүү бузгай хүү