АГЗАЙЛГАХ

Агзгар болгох - Бие хааг нь агзайлган чичрүүлдэг билээ. В.Шарма. Таван дэлгэрэнгүй...