АГЗАМЛУУЛАХ
/ хуучирсан /

1. Агзмаар харвуулах;


2. Агзам суманд шархдах: агзамлуулсан шарх (хөнгөн шарх).