АГЗГА :

агзга агзга хийх (агзгар юмны үргэлжлэн хөдлөх), агзга агзга хөдлөх (үе үе агзганан дэлгэрэнгүй...

агзга агзга хийх агзгар юмны үргэлжлэн хөдлөх
агзга агзга хөдлөх үе үе агзганан хөдлөх