АГЗАС :

агзас агзас (агзгар юмны байн байн хөдлөх нь), агзас хийх (гэнэт агзайх; бие зарайх) дэлгэрэнгүй...

агзас агзас агзгар юмны байн байн хөдлөх нь
агзас хийх гэнэт агзайх бие зарайх