АГДЛАХ I

1. Уях, хүлэх, хорих зэргээр бэхлэн хадгалах: агдлан хорих (чандлан хорих) - Агдлан сайтар дэлгэрэнгүй... ААЗ., агдлан хүлэх (хөдлөх аргагүй болтол сайтар уяж хүлэх);


2. [хуучирсан] Хэрэг явдлын үнэн магадыг батлах, гэрчлэх.

агдлан хорих чандлан хорих
агдлан хүлэх хөдлөх аргагүй болтол сайтар уяж хүлэх
Ижил үг:

АГДЛАХ II